🕝 3 minuter
Prostitution i Södertälje kartlagd i ny rapport
Publicerad 15 december 2022 16:50
Uppdaterad 2 maj 2024 11:31

Foto: PxHere.

I en ny kartläggning framgår det hur prostitution och människohandel i syfte att sälja sexuella tjänster ter sig i Södertälje kommun. En rapporten som bland annat visar att barn och unga är i en utsatthet tack vara den digitala utvecklingen. Annika Rådström, socialdirektör, menar att arbetet kräver en fördjupad samverkan mellan kommun, polis, privata aktörer och civilsamhället.

Södertälje är inte skonad från att vara en plattform där människohandel, prostitution och sexuell exploatering. I ett flertal arenor förekommer detta och en särskild utsatthet finns hos de individer som har ett skört skyddsnät och särskilda behov, men också hos barn och unga. Den nya rapporten visar på en saknad kunskap kring problematiken.

Socialkontoret har tagit fram rapporten Prositution och människohandel för sexuella ändamål med syfte att kartlägga omfattningen, vilka arenor det förekommer och på vilket sätt. Rapporten ska ge kunskaper om hur det förebyggande arbetet ska te sig för att motverka prostitution och människohandel i kommunen.

– Det har tidigare saknats en överblick av problematiken. Genom rapporten kan vi få kunskap om var och på vilka sätt det förekommer, och kan utveckla arbetssätt för hur vi förebygger och arbetar vidare framåt, säger Sandra Hallgren, samordnare mot prostitution och människohandel.

Rapporten visar att prostitution förekommer på flera håll, förmedlas på olika sätt och visar sig på olika sätt i Södertälje. I rapporten visas att både män och kvinnor säljer sex, och att det främst handlar om människor i en utsatt situation. Bakom prostitutionen finns diverse orsaker så som dålig ekonomi, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatrisk diagnos och även tidigare trauma från tidigare utsatthet av sexuella övergrepp.

Kommunen har kartlagt prostitution och människohandel i en ny rapport.

De som köper sexuella tjänster har i rapporten endast visat sig vara män.

Inhämtning av information till rapporten har bland annat gjorts med polis, region och civilsamhälle i form av samtal, intervjuer och möten. Den sammantagna bilden av rapporten visar att EU-medborgare, barn och vuxna, som mest utsatta. Kvinnor med annat påbrå än europeisk förekommer också för människohandel och prostitution. Dessutom visar rapporten att dessa kvinnor som är utsatta sällan själva söker hjälp hos myndigheter.

– Det är ovanligt med den här typen av lokala kartläggningar. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att följa efter med liknande insatser vilket skulle kunna ge jämförande lägesbilder kring frågan. I Södertälje finns det ett viktigt fortsatt arbete för att möta en väldigt utsatt målgrupp som inte alltid är lätt att identifiera. Men det tar sig många uttryck kan konstateras, något vi framför allt ser hos barn och unga, säger Sandra Hallgren.

På grund av sociala medier och andra digitala forum är utsätt bland annat barn och unga för en större risk enligt kartläggningen.

– Barn och ungas utsatthet är mycket komplex och det finns en utbredd risk för att bli utsatt för sexuell exploatering. Det handlar om allt ifrån nakenbilder, sexuell posering, grooming och även sex om ersättning. Den digitala utvecklingen flyttar fram gränserna och här är det viktigt att följa utvecklingen, säger Hallgren.

Alla aktörer som arbetar med barn och unga har uttryckt behovet om mer kunskap kring utsattheten på internet, vilket också visas i rapporten.

– En av mina slutsatser är att den generella kunskapsnivån behöver höjas för att vi ska kunna jobba proaktivt i dessa frågor. Fler utbildningsinsatser är väldigt viktigt, framför allt när det gäller barn och unga i den värld de möter i chattforum och i sociala medier. Det är ett komplext område där vuxna i större utsträckning behöver ta ansvar, säger Sandra Hallgren.

En viktig förutsättning för att lyckas nå de utsatta krävs en fördjupad samverkan mellan polis, kommun, kommersiella aktörer och civilsamhälle. De grupper man bör fokusera på är de utländska kvinnorna som är tillfälligt på besök i Sverige och de män som köper sexuella tjänster. För att komma åt dessa krävs ett uppsökande arbete.

– Rapporten är väldigt viktig för socialkontorets arbete framåt i dessa frågor. Projektet med att ta fram rapporten har pågått under hela 2022, vi har beslutat att förlänga projektet och kommer bland annat att fokusera på kunskapshöjande insatser och att ta fram interna strukturer och rutiner och förstärka samarbetet med våra lokala aktörer ytterligare, säger Annika Rådström, socialdirektör.

Dela artikeln