🕝 2 minuter
NYTT BESLUT: Södertälje Sjukhus utökar geriatriska vårdplatser
Publicerad 15 juni 2024 05:00
Uppdaterad 15 juni 2024 05:00
Foto: Alexander Isa

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om en betydande utökning av vårdvolymerna för Södertälje sjukhus geriatriska uppdrag. Beslutet syftar till att stärka kapaciteten och förbättra vårdkvaliteten för äldre patienter.

Södertälje sjukhus får i uppdrag att utöka sina geriatriska vårdvolymer som en del av ett nytt avtal med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. Beslutet fattades efter en genomlysning av den nuvarande vårdstrukturen och behovet av att stärka vårdutbudet i regionens södra delar.

Den geriatriska vården på Södertälje sjukhus utmärks av ett tvärprofessionellt arbetssätt där specialiserad kompetens inom äldrevård är central. Målet är att maximera patienternas hälsorelaterade livskvalitet genom bästa möjliga medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat, samtidigt som patienternas självständighet bevaras så långt som möjligt.

I och med avtalet kommer Södertälje sjukhus att öka sina geriatriska vårdplatser från 40 till 60. Detta görs för att kunna ta emot patienter från Vårbergsgeriatriken vars avtal upphör 2025. Förvaltningen har bedömt att detta är en lämplig åtgärd för att säkra kapaciteten att möta vårdbehovet i regionens södra delar.

År 2023 genomförde Södertäljegeriatriken cirka 2060 vårdtillfällen. Med den planerade utökningen beräknas sjukhuset hantera ytterligare 1000 vårdtillfällen årligen, motsvarande en kostnad på mellan 45–47 miljoner kronor.
Beslutet att utöka den geriatriska vården vid Södertälje sjukhus förväntas bidra till en mer jämlik vård. Genom att ha fler vårdplatser och tillgång till omfattande medicinsk diagnostik kan patienter få en mer sammanhållen vård med färre vårdövergångar. Detta minskar patienternas eget ansvar för att koordinera vårdinsatserna, vilket är särskilt viktigt för äldre med komplexa vårdbehov.

Förslaget bedöms dessutom vara kostnadsneutralt eftersom de utökade volymerna hanteras inom den befintliga ekonomiska ramen för vårdvalet. Genom att stärka kapaciteten och säkerställa tillgången till nödvändiga resurser skapas förutsättningar för en mer jämlik och patientsäker vård.

Dela artikeln