🕝 1 minuter
Kommunen redovisar ett starkt resultat för 2023
Publicerad 27 maj 2024 05:00
Uppdaterad 27 maj 2024 05:00
Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun redovisar ett starkt resultat för 2023 med ett överskott på 194,5 miljoner kronor, vilket är 94,7 miljoner kronor bättre än budgeterat. Ökade skatteintäkter är den främsta orsaken till det positiva utfallet.

Årsredovisningen, tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna året. Årsredovisningen inkluderar verksamhet i både offentligrättsliga och privaträttsliga former, som aktiebolag och föreningar.

Södertälje kommun rapporterar ett resultat på 194,5 miljoner kronor för 2023, vilket överstiger budgeten med 94,7 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av ökade skatteintäkter. Trots det övergripande positiva resultatet redovisar nämnderna ett underskott på 17,1 miljoner kronor, med Omsorgsnämnden som största avvikelse på -28,2 miljoner kronor, orsakat av höga personalkostnader och ökade omvårdnadsbehov.

- Utifrån att det har varit ett tufft år har vi klarat det mycket bra, säger Erika Svensson, ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun. De ökade skatteintäkterna och försäljningen av Telge Energi har hjälpt oss att klara av kostnadsökningarna.

Året 2023 präglades av en instabil omvärld med pågående krig, konflikter, lågkonjunktur och hög inflation. Trots dessa utmaningar har Södertälje kommunkoncern, inklusive Telgekoncernen, visat ekonomisk stabilitet och redovisar ett sammanlagt resultat på 412,1 miljoner kronor, en förbättring med 19,7 miljoner kronor jämfört med 2022. Denna förbättring drivs främst av Telgekoncernens resultat, inklusive försäljningen av Telge Energi.

Kommunen uppnår sju av sina nio mål för 2023. Målen för medborgarnas inflytande och delaktighet samt för att göra Södertälje till en trygg och attraktiv kommun bedöms som delvis uppnådda. Insatser för att öka medborgarnas delaktighet och motverka kriminalitet har varit i fokus, med särskilda satsningar på barn och unga.

Årsredovisningen, tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna året. Årsredovisningen inkluderar verksamhet i både offentligrättsliga och privaträttsliga former, som aktiebolag och föreningar.

Dela artikeln