🕝 2 minuter
Kommunen stärker kampen mot våld i nära relationer
Publicerad 7 april 2024 07:00
Uppdaterad 7 april 2024 04:25

Foto: Pexels

Efter framgångar med tidigare åtgärder, lanserar kommunen en uppdaterad strategi för att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för perioden 2024–2027.

I december 2023 godkände kommunstyrelsen den nya handlingsplanen ”Fri från våld 2024–2027”, en fortsättning på det arbete som påbörjats med den föregående planen för åren 2021-2023. Denna tidigare plan ledde till att fler våldsutsatta sökte stöd, vilket tyder på en minskning av mörkertalet. Den nya handlingsplanen syftar till att vidareutveckla dessa framsteg och adressera utmaningar som uppdagats under arbetets gång.

En markant förbättring har noterats inom kommunens samtliga verksamheter, där över 80% av socialtjänstens anställda har utbildats i att hantera våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Även personal från Telge Bostäder och utbildningskontoret har genomgått relevant utbildning, vilket stärkt kompetensen i dessa frågor på bred front.

Johannes Evers Gester, kommunens koordinator för frågor kring våldsförebyggande arbete, rapporterar om positiva resultat från dessa insatser och betonar vikten av den fortsatta kampen mot våld. Med flytten av samordnarfunktionen från Socialkontoret till Kommunstyrelsekontoret i början av 2024, har en än mer sammanhållen och effektiv approach tagits för att förebygga våld.

– Sedan årsskiftet 2023/24 har samordnarfunktionen flyttat från Socialkontoret till Kommunstyrelsekontoret. Redan efter två månader kan jag se att flytten bidrar till en positiv effekt i frågan. Anledningen till att funktionen flyttats är för att ännu tydligare kunna verka förebyggande mot våld, säger Johannes Evers Gester, kommunens koordinator i ett pressutskick, och fortsätter.

(Annonslänk)

– Även styrgruppen som jag leder har ändrats under föregående år från att vara endast representanter från socialkontoret till att nu innefatta alla berörda kommunkontor. Fördelen är att arbetet blir mer samordnat avseende insatser, till exempel så är det lättare att nå medborgarna med samma budskap och stöd.

Den reviderade handlingsplanen fokuserar på fem centrala områden: våldsförebyggande arbete, återfallsförebyggande insatser för våldsutövare, aktiva åtgärder för att upptäcka våldsutsatthet, specifika insatser för våldsutsatta vuxna och barn, samt systematisk kunskaps- och metodutveckling. Dessa fokusområden speglar en helhetsorienterad strategi för att inte bara bemöta utan även förebygga våld på lång sikt.

Initiativet understryker kommunens engagemang för att skapa en tryggare tillvaro för alla invånare, där våld i nära relationer och hedersrelaterat våld aktivt motarbetas genom utbildning, stödinsatser och samarbete över förvaltningsgränserna.

Dela artikeln