🕝 1 minuter
Inbjudan till samråd
Publicerad 21 februari 2023 05:00
Uppdaterad 21 februari 2023 16:32


AstraZeneca AB tillverkar läkemedelssubstanser och läkemedel i Snäckviken, Södertälje. AstraZeneca AB har som avsikt att under 2023, till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, inge en ansökan om ett ändringstillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Ändringen gäller en ökning av produktionen av porösa partiklar från nuvarande 3,6 ton till 10 ton och därmed en ökad användning av PFOB (Perfluorooctyl bromid). Porösa partiklar används i inhalationsprodukter genom att läkemedelssubstanser fästs vid dem. Partiklarna har sådana egenskaper att de hålls svävande i flytande lösningar vilket ger förbättrad dosnoggrannhet jämfört med andra produkter i lösning inom inhalationsområdet. En annan fördel med porösa partiklar är att de i vissa produkter kan ersätta fluorerade gaser (f-gaser), som används i några av bolagets produkter globalt, och är en potent växthusgas. Produktionen av porösa partiklar motsvarar en liten del av den totala produktionen vid Snäckvikenanläggningen. Ansökan omfattar befintligt verksamhetsområde inom fastighet Pyramiden 18, Södertälje kommun.

Produktionen av porösa partiklar påverkar miljön genom bland annat utsläpp till luft, där en mindre mängd PFOB avgår till luft efter rening med dimensionerad reningsnivå på minst 99,5%. Annan miljöpåverkan från produktionen är kemikalieanvändning, energi- och vattenförbrukning, buller och generering av avfall. Vid ansökt verksamhet bedöms samtliga delar som påverkar miljön, förutom buller, öka proportionerligt med produktionsökningen. Bullervillkoren kommer fortsatt att innehållas och närmiljön bedöms inte påverkas av ändringen. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning kommer att bifogas tillståndsansökan

För frågor eller för att erhålla samrådsunderlag, kontakta:
Tove Nordling
072-553 96 06
[email protected]

Har ni upplysningar eller synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen önskar vi att ni skickar dessa till oss senast den 6 mars 2023 via e-post till [email protected] (märk gärna e-posten med ”AstraZeneca”), alternativt per post till: Box 34 044, 100 26 Stockholm (märk brevet med Tove Nordling).

Dela artikeln