🕝 3 minuter
TELGENYTT AVSLÖJAR: Brister sedan 2019 - Nu sätter Miljökontoret ner foten
Publicerad 15 augusti 2023 17:15
Uppdaterad 23 augusti 2023 02:38

Södertälje Gästhamn. Foto: Alexander Isa

Efter ett tidigare utsläpp av drivmedel vid Södertälje gästhamn har Tekniska nämnden fått ett föreläggande från Miljökontoret angående den felaktiga installationen av oljeavskiljaren på platsen. Brister i hanteringen har lett till att verksamheten trots varningar och påminnelser har fortsatt i drift.

Den 19 juni 2019 rapporterades ett utsläpp vid Södertälje gästhamn till Miljökontoret. Vid en inspektion samma dag fastställdes att läckaget härstammade från ledningen till drivmedelspumpen för hydrerad vegetabilisk olja. Risken för att drivmedel skulle spridas till omgivande mark och vatten vid påfyllning av behållarna uppmärksammades av Miljönämnden, vilket ledde till att man omedelbart inledde ett ärende för att åtgärda problemen.

Dock dröjde det med att hitta en lösning.

Under hösten 2020 beslutade Miljönämnden att förbjuda Tekniska nämnden att driva Gästhamnen tills bristerna kring risken för drivmedelsspridning åtgärdades.

När båtsäsongen inleddes 2021 möttes båtarna av tomma pumpar vid Södertälje gästhamn.

Den ansvarige personen för att säkerställa behållarna vid gästhamnen var en av kommunens fastighetsförvaltare, Michael Lagerkvist. En nyinstallerad oljeavskiljare, med ett helt nytt system, installerades av PEAB, men vid besiktningen som genomfördes av Foria visade det sig att installationen inte var godkänd. Trots att bristerna i oljeavskiljaren inte hade åtgärdats och installationen inte var godkänd, fortsatte verksamheten under sommaren 2022 och även detta år.

Vid begäran på komplettering hävdade Michael Lagerkvist att han trodde att ärendet var avslutat, men Miljönämnden påpekade att de hade försökt nå honom upprepade gånger och skickat flera påminnelser om att åtgärda bristerna.

Michael Lagerkvist. Foto: Centerpartiet

I september 2022 skickade Miljökontoret ett krav på att få installationsprotokoll för oljeavskiljaren och bekräftelse om två nödstopp installerade på anläggningen, men handlingarna dröjde flera månader. Först den 12 januari i år kom kompletteringarna in, men fortfarande saknades installationskontrollen för att säkerställa att den nya oljeavskiljaren var tät och fungerade korrekt.

Kompletteringen dröjde ytterligare, och i april undrade Lagerkvist varför installationsbesiktningen var nödvändig. Miljökontoret förklarade då att det är ett krav i kommunen vid nyinstallation av oljeavskiljare.

Slutligen, i början av sommaren den 8 juni, mottog Miljökontoret protokollet som visade att oljeavskiljaren inte var godkänd. Därefter fattade Miljökontoret beslutet den 27 juni att utfärda ett föreläggande till kollegorna på Tekniska Nämnden och krävde att installationskontrollen av oljeavskiljaren skulle genomföras senast tre veckor efter att tekniska nämnden mottagit beslutet.

”Miljönämnden anser att en installationskontroll av oljeavskiljaren för att säkerställa att den är tät och fungerar korrekt är rimlig,” skriver nämnden i föreläggandet.

Gästhamnens oljeavskiljare. Foto: Alexander Isa

Brevet mottogs av Michael Lagerkvist, kommunens fastighetsförvaltare, men kravet på att installationskontrollen av oljeavskiljaren skulle genomföras inom tre veckor har dock inte uppfyllts. Enligt Miljökontoret skickades ett mejl från Samhällsbyggnadskontoret den 21 juli där de framförde att de inte skulle uppfylla kravet och begärde uppskov.

I ett mail till Telgenytt berättar Miljökontoret att Lagerkvist och Tekniska nämnden ansökte om 4 veckors förlängning av föreläggandet.

– Tekniska nämnden har inte lämnat in de efterfrågade uppgifterna till miljökontoret. Tekniska nämnden har ansökt om uppskov gällande att lämna in de uppgifter som Miljönämnden förelagt dem om att redovisa för miljökontoret. Miljönämnden har gjort bedömningen att beslutet gäller och kommer därmed inte att ge uppskov på redovisningsdatumet, skriver Hanna Ullström, inspektör på Miljökontoret i Södertälje kommun, i ett mail till Telgenytt.

Telgenytt söker Michael Lagerkvist, kommunens fastighetsförvaltare.

Dela artikeln