Företag i fokus:

Annons

Företagsvärdering: Essentiellt för företagsägare

Namnlos

Företagsvärdering är något som är centralt för företagsägare som strävar efter att förstå och optimera värdet på sin verksamhet. I denna artikel utforskar vi viktiga aspekter av företagsvärdering, inklusive syfte, metoder och praktiska tillämpningar. 

Vad är företagsvärdering och varför är det viktigt?

Företagsvärdering är en omfattande undersökning där man bedömer det ekonomiska värdet på ett företag eller en del av det. En korrekt bedömning är kritisk för företagsägare, särskilt när de står inför situationer som försäljning av företaget, fusioner, uppköp eller planering av arv och skatt. Genom en noggrann värderingsprocess kan man uppnå en rättvis och objektiv uppskattning av företagets värde, vilket är avgörande för de beslut som ska fattas.

Värderingen hjälper också till att identifiera företagets styrkor och svagheter, vilket ger ägarna en klar bild av vad som behöver förbättras. Det skapar även en grund för förhandlingar i affärstransaktioner och säkerställer att alla parter har en tydlig och rättvis uppfattning av företagets värde.

Fördelarna med att anlita en professionell värderare

Att anlita en professionell värderare när du behöver genomföra en företagsvärdering kan ge en rad fördelar och bidra till en mer exakt och pålitlig bedömning av företagets värde. Här är några viktiga aspekter:

 • Expertkunskap: Professionella värderare har den nödvändiga expertis och erfarenhet som behövs för att utföra komplexa beräkningar och analyser. De är väl insatta i de senaste värderingsmetoderna och branschstandarderna.
 • Objektivitet: En extern värderare ger en opartisk och objektiv syn på företagets värde, fri från eventuella känslomässiga band eller intressekonflikter som kan påverka en intern bedömning.
 • Tidseffektivitet: Att genomföra en företagsvärdering kan vara tidskrävande. En professionell värderare kan effektivisera processen, vilket frigör tid för företagsledningen att fokusera på verksamheten.
 • Tillförlitlighet: Det är större chans att en värdering utförd av en professionell värderare blir accepterad av tredje parter, såsom investerare, långivare och rättsliga myndigheter. Detta kan vara särskilt viktigt vid försäljning av företaget, uppköp eller rättsliga tvister.
 • Detaljerad analys: En professionell värderare kan erbjuda en omfattande och detaljerad analys av företagets värde, inklusive identifiering av värdeskapande faktorer och potentiella riskområden.
 • Nätverk och resurser: Professionella värderare har tillgång till omfattande databaser och nätverk för marknads- och branschdata, vilket bidrar till en mer välgrundad värdering.

Genom att anlita en professionell värderare säkerställer du att företagsvärderingen genomförs med högsta möjliga noggrannhet och integritet, vilket i slutändan gagnar både företagsägaren och andra intressenter. För mer information besök https://iamgrowth.se/.

Olika metoder för företagsvärdering

Det finns flera metoder för att genomföra en företagsvärdering, och valet av metod beror på företagets natur, syftet med värderingen och tillgänglig information. En populär metod är den jämförande analysen, där man jämför företaget med liknande företag som nyligen har sålts eller är noterade på börsen. Detta ger en uppfattning om vad marknaden är villig att betala för liknande verksamheter.

En annan metod är substansvärdesmetoden, där man räknar samman värdet av företagets alla tillgångar och drar ifrån skulderna. Det ger en bild av vad det skulle kosta att återskapa företaget från grunden. Denna metod är särskilt relevant för företag med betydande materiella tillgångar.

Kassaflödesmetoden är en annan central metod, där man prognostiserar företagets framtida inkomster och diskonterar dem tillbaka till nuvärdet. Detta ger en bild av vad företaget är värt baserat på dess förmåga att generera vinst.

Det finns också något som kallas vinstmultipelmetoden, där man tar företagets vinst och multiplicerar det med en branschspecifik faktor. Det ger en snabb uppskattning av företagets värde, men kan vara mindre exakt eftersom det inte tar hänsyn till företagets unika egenskaper eller framtida tillväxtpotential.

Val av värderingsmetod bör göras med noggrann övervägande och i samråd med ekonomiska rådgivare för att säkerställa att det ger en rättvis och noggrann uppskattning av företagets värde.

Hur påverkar marknadsförhållanden värderingen?

Marknadsförhållanden spelar en avgörande roll i samband med företagsvärdering. Ekonomiska cykler, branschtrender och marknadens övergripande tillstånd kan påverka ett företags värde på många olika sätt.

När ekonomin blomstrar och marknaden är stark tenderar företagen att värderas högre, eftersom investerare och köpare är mer benägna att betala premiumpriser för lönsamma affärsmöjligheter. I sådana tider är tillgången på kapital större, och det finns en positiv syn på framtida tillväxtmöjligheter.

Å andra sidan, under ekonomiska nedgångar och osäkra marknadsförhållanden, kan företagens värderingar minska. Investerare blir mer försiktiga, och det finns en tendens att undvika risker. Detta kan leda till att köpare begär lägre priser, vilket i sin tur sänker företagens marknadsvärden.

Branschtrender påverkar också företagsvärderingar. Om ett företag verkar inom en bransch som genomgår positiv förändring eller innovation, kan det värderas högre jämfört med om det verkar inom en bransch som står inför utmaningar eller minskad efterfrågan.

För att få en korrekt och rättvis värdering är det viktigt att analysera och förstå marknadens förhållanden och hur de påverkar företaget. Detta kräver en noggrann analys av marknaden, branschtrender, och ekonomiska indikatorer. Genom att göra detta kan man säkerställa att värderingen speglar företagets verkliga värde under rådande marknadsförhållanden.

Vilken roll spelar företagets ekonomiska historia?

Företagets ekonomiska historia är en kritisk aspekt när det handlar om att värdera företag. Den ger en tydlig bild av företagets ekonomiska prestanda över tid och hjälper till att fastställa ett mönster av tillväxt, stabilitet och lönsamhet.

Det är viktigt att analysera flera år av finansiella rapporter, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser för att få en omfattande förståelse av företagets värde. Detta hjälper värderaren att identifiera trender, förstå företagets inkomstkällor, bedöma kostnadsstrukturen och utvärdera den finansiella hälsan.

En stark finansiell historik med stadig tillväxt och god lönsamhet signalerar till potentiella köpare och investerare att företaget är välskött och har en sund verksamhet. Det kan också tyda på att företaget har en konkurrensfördel på marknaden, vilket kan öka dess värdering.

En volatil eller svag finansiell historik kan istället vara en varningssignal. Det kan indikera underliggande problem i företaget, såsom ineffektiva verksamhetsprocesser, dålig skuldhantering eller bristande efterfrågan på företagets produkter eller tjänster.

Fallgropar och vanliga misstag i företagsvärderingen

När det gäller företagsvärdering så är det också viktigt att vara medveten om de vanliga fallgropar och misstag som kan uppstå. Att undvika felsteg är avgörande för att uppnå en rättvisande värdering. Här är några av de vanligaste fallgroparna som du som företagsägare bör vara medveten om:

 • Överskattning av företagets värde: Många företagsägare har en tendens att överskatta värdet på sitt företag, driven av känslomässiga band till verksamheten. Detta kan leda till orealistiska förväntningar i försäljningsprocessen.
 • Ignorerande av branschspecifika faktorer: Varje bransch har unika egenskaper som påverkar företagets värde. Att ignorera dessa faktorer kan leda till felaktiga värderingar.
 • Felaktig hantering av skulder och skatter: Felaktig hantering av skulder och skattefrågor kan snedvrida värderingen. Det är viktigt att ta hänsyn till alla finansiella förpliktelser.
 • Brist på dokumentation: Otillräcklig dokumentation av företagets ekonomiska historia och tillgångar kan leda till osäkerhet och lägre värderingar.
 • Fokusering enbart på ekonomiska data: En rättvisande värdering bör även ta hänsyn till immateriella tillgångar som företagets varumärke, kundrelationer och kompetens.
 • Försummande av framtida tillväxtpotential: Att inte inkludera framtida tillväxtmöjligheter i värderingsprocessen kan ge en snedvriden bild av företagets värde.
 • Lurendrejare: Om du planerar att sälja ditt företag så se upp med bedragare. Läs mer om detta på Bolagsverkets webbplats.

Att anlita en professionell värderare med erfarenhet och expertis kan vara en klok investering för att undvika dessa vanliga misstag.

Steg för steg: Så genomför du en företagsvärdering

Att genomföra en företagsvärdering är en flerstegsprocess som kräver noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer. Här är en steg-för-steg-guide till hjälp:

 1. Definiera syftet med värderingen: Innan du börjar, klargör varför du behöver värdera företaget. Det kan vara för en försäljning, investering, skatteplanering, eller annat syfte. Ditt syfte kommer att påverka val av värderingsmetod och tillvägagångssätt.
 1. Samla in ekonomisk information: Samla ihop företagets finansiella rapporter, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser för de senaste åren. Se till att all information är komplett och korrekt.
 1. Analysera företagets finansiella prestanda: Granska de ekonomiska rapporterna för att förstå företagets ekonomiska hälsa och identifiera trender och mönster i intäkter och utgifter.
 1. Bedöm företagets tillgångar och skulder: Inventera och värdera företagets tillgångar och skulder. Detta inkluderar både materiella och immateriella tillgångar, såsom varumärken och kundrelationer.
 1. Välj en lämplig värderingsmetod: Beroende på företagets natur och syftet med värderingen, välj en passande värderingsmetod. Det kan vara en jämförande analys, substansvärdesmetoden, kassaflödesmetoden, eller någon annan metod.
 1. Genomför värderingen: Använd den valda metoden för att beräkna företagets värde. Det kan innebära att jämföra företaget med liknande företag, beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden, eller värdera tillgångarna och dra bort skulderna.
 1. Analysera resultaten: Granska värderingsresultaten noggrant. Se till att de är rimliga och reflekterar företagets verkliga värde. Om det finns några avvikelser eller om något verkar oklart, gå tillbaka och granska dina beräkningar och antaganden.
 1. Upprätta en värderingsrapport: Sammanställ resultaten och dina observationer i en detaljerad värderingsrapport. Denna rapport bör inkludera en beskrivning av värderingsmetoden, en analys av företagets finansiella prestanda, och en slutlig värdering av företaget.
 1. Se till att få en professionell bedömning: Om företagsvärderingen är komplex eller om det finns mycket på spel, kan det vara klokt att anlita en professionell värderare för att granska dina beräkningar och ge en andra åsikt.

Fallstudie: En framgångsrik företagsvärdering

Exempel är alltid bra för ökad förståelse. Här presenterar vi därför en fallstudie som illustrerar hur en framgångsrik företagsvärdering kan genomföras och vilken positiv inverkan den kan ha på ett företag.

Företaget i fråga är en medelstor teknikstart-up baserad i Sverige, som specialiserar sig på utveckling av programvara för e-handel. Företaget hade upplevt stadig tillväxt sedan starten, men ägarna hade svårt att fastställa det exakta värdet på sitt företag, vilket behövdes för att locka investerare och stödja fortsatt expansion.

För att lösa detta anlitade de en professionell företagsvärderare med erfarenhet av tekniksektorn. Värderaren genomförde en omfattande analys av företagets ekonomiska rapporter, marknadsposition och tillväxtpotential. De använde sig av flera värderingsmetoder, inklusive kassaflödesmetoden och jämförande analys, för att få en så exakt bild som möjligt av företagets värde.

Resultatet av värderingen var positivt. Företaget värderades till ett belopp som översteg ägarnas förväntningar, vilket stärkte deras förhandlingsposition inför potentiella investerare. Med denna nya information kunde företaget framgångsrikt säkra den finansiering de behövde för att expandera sin verksamhet, öka sin marknadsandel och fortsätta sin tillväxtresa.

Text:

INNEHÅLL FRÅN TREDJEPARTS

Dela via:

Shares
Publicerad: 2 november 2023 01:00
Senast uppdaterad: 2 november 2023 13:04

Sluta svartmåla Södertälje Godner – Börja se det unika

Boel Godner

Foto: Shamash Oyal

”Politiker blir man enbart för att sko sig på andra”. Att uttrycka sig så gör vi inte. Ty det är att dra alla politiker över en kam – även om det finns politiker som utnyttjar sina positioner till egen fördel och agerar i första hand för egen vinning.

Vi avstår eftersom det skulle skapa politikerförakt och skada vår demokrati. Men Boel Godner (S) säger ”Det är verkligen så, man utbildar sig till advokater bara för att hjälpa de kriminella. Det gäller även läkare, mäklare och så vidare.” Uttalandet gjordes vid ett seminarium på Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Vid kontroller i Södertälje hittades ”ett helt sjukhus under marken” lägger Godner till, vilket för tankarna till Hamas tunnlar och inte till den källarvåning det var. Dessa uttalanden är knappast sakliga än mindre ansvarsfulla och leder till polarisering.

Boel Godner vill vara bäst i klassen i brottsbekämpning och hennes retorik liknar mer och mer regeringens och dess samarbetsparti Sverigedemokraterna. Hon upprepar och sprider samma budskap om en nidbild av Södertälje till omvärlden.

”Konsekvenserna av Godners beskrivning av staden är tydligt negativa och förödande.”

Vi hör sällan Godner prata om inkludering, de goda krafter som finns här och om det som är unikt med staden. Konsekvenserna av Godners beskrivning av staden är tydligt negativa och förödande. Vi ser att goda krafter och verksamheter försvinner från kommunen, senast KTH som beslutat att flytta. Placeringen av Utbetalningsmyndigheten i Södertälje bedömdes av finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ”omdömeslös”.

I sin iver att visa omvärlden, regeringen och övriga kommuner i Sverige hur ”duktigt” det jobbas med brottsbekämpning skjuter Godner sig själv i foten. Det är inte så konstigt att företag och myndigheter väljer bort Södertälje. Vi börjar nu fråga oss själva om det är värt att bo kvar eller jobba här när vi gång på gång ser hur vår stad svartmålas eller ännu värre när vi och våra barn pekas ut som potentiella kriminella. Vem vill i dag förknippas med Södertälje?

Några säger ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig”, men så är det inte.

Detta bidrar till en tystnadskultur som utvecklas och växer sig starkare. Några säger ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig”, men så är det inte. Vi är en stor grupp assyrier/syrianer som bor här. När det också uttryckligen sägs att infiltration sker i kyrkor, föreningar och på bröllopsfester är det, som assyrier/syrian, lätt att känna sig träffad. Att gå runt med känslan av att vara utpekad och särbehandlad är inget annat än att utsättas för minoritetsstress.

Minoritetsstress och övriga negativa konsekvenser av en retorik som svartmålar Södertälje drabbar även kommande generationer. Detta känner våra barn av och det begränsar deras liv redan innan de ens hunnit bli en del av samhället.

En god samhällsutveckling för Södertälje kräver förutom brottsbekämpning också aktiva åtgärder för ökat samhällsengagemang, inkludering och social sammanhållning där alla goda krafter behövs och får bidra i det viktiga förebyggande arbetet.

Som vanliga Södertäljebor hamnar vi och våra barn mellan två destruktiva krafter. Å ena sidan den organiserade brottsligheten som vi mer än något vill bekämpa, å andra sidan stigmatiseringen som sipprar ut ur Södertäljes stadshus.

Vi uppmanar Godner att ändra sin retorik med att svartmåla staden och i stället börja bygga upp tillit mellan människor, olika grupper och institutioner.

Sanny Shamoun
fil dr psykologi

Hülya Koc
fil kand företagsekonomi

Yelda Hadodo
skådespelare/regissör

Läs även: – INSÄNDARE: Vad förväntade du dig Boel?

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 8 december 2023 21:00
Senast uppdaterad: 9 december 2023 00:37

Snabbussar och fler avgångar – succé för kollektivtrafiken

IMG_9098

Foto: Alexander Isa

Den stora satsningen på kollektivtrafiken i Södertälje med bland annat nya snabbusslinjer och fler avgångar har gett resultat. På ett år har antalet bussresenärer ökat med 16 procent i kommunen.

I augusti 2022 skrev Södertälje kommun, Nobina och Region Stockholm på en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje. Målen var bland annat att förbättra stadsbusstrafiken och utveckla landsbygdstrafiken. Redan nu, drygt ett år senare, har satsningen fått effekt. Det uppger Södertälje kommun på sin hemsida.

Julkassen: Samarbete mellan Telgenytt och St:Afrems ortodoxa kyrka

Nya snabbusslinjer med halverad restid har införts och 3000 fler resor görs varje dag med kollektivtrafiken i kommunen.

– Snabbussarna har blivit en jättesuccé och är fullsatta åt bägge håll, säger Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg i Södertälje på kommunens hemsida.

Även landsbygdstrafiken utvecklas med fler avgångar och hållplatser på Mörkö, medan det på Nyköpingsvägen planeras för nya busskörfält för att slippa fastna i bilköer.

– Att vi i detta strategiska samarbete genomför åtgärder för bussarnas framkomlighet gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv, säger Håkan Karlsson, projektledare på Region Stockholm.

Satsningen på kollektivtrafiken i Södertälje fortsätter de kommande åren för att locka fler att välja bussen framför bilen.

Skribent: Lucas T

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 8 december 2023 18:12
Senast uppdaterad: 8 december 2023 18:26

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Julkassen

I samarbete med St: Afrems ortodoxa kyrka
Utdelningen sker den 21 december i S:t Afrems kyrka på
Klockarvägen 110 från klockan 15:00 till 20:00.

Swisha till 123 314 57 03
eller sätt in på Bankgiro 5324-1451.

Ange ”Julkassen” och givarens/företagets namn på inbetalningen. Sista inbetalningsdag är den 15 december.
Är du i behov av Julkassen? Anmäl dig här redan idag.